JAK TO DZIAŁA?

PROJEKT INSTALACJI

Przygotuj odpowiedni projekt wraz z załącznikami, który będzie spełniał wymogi programu.

WNIOSEK DOTACYJNY

Powierz specjalistom opracowanie wniosku o dofinansowanie na podstawie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami tak aby mieć pewność otrzymania dotacji.

MONTAŻ INSTALACJI

Montaż systemu przez osobę z uprawnieniami do montażu instalacji elektrycznych w tym fotowoltaiki.

MONITORING ZYSKÓW

Posiadasz dostęp do pełnych danych produkcji i zużycia energii

SUKCES !!!

Ciesz się własną elektrownią z dotacją 40%. Szybkim zwrotem z inwestycji i 30 letnią perspektywą oszczędności na kosztach prowadzenia domu.

PROSUMENT

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji 40% w przypadku fotowoltaiki.


W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 300 mln zł, w tym:

100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,

100 mln zł poprzez banki (dla osób fizycznych),

100 mln zł poprzez WFOŚiGW (dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).


Dla kogo?
Program dedykowany jest dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

Na jakie zadania?
Systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp są dotowane w wysokości 40% w latach 2014-2015, później jest to 30%. Poniższa tabelka przedstawia maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych beneficjentów i zadań.

Zasady dofinansowania Prosument
- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,

- dotacja w wysokości 40% dofinansowania (30% po 2015 r.),

- maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

- określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

- oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

- maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

- wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Warunkiem wypłaty środków pożyczki będzie przedłożenie w WFOŚiGW przez beneficjenta końcowego umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej m.in.:

− zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,

− potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu priorytetowego,

− określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,

− odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji;

Wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach technicznych (załącznik nr 3 do programu) oraz gwarancja producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji;

Koszty kwalifikowane:
Systemy fotowoltaiczne:

- dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,

- dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.

W przypadku instalacji systemów fotowoltaicznych w zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić następujące składniki:

zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku.

W przypadku instalacji przyłączonej do sieci:

- koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła

- liczniki energii elektrycznej

- koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych ( o ile są wymagane )

- roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku ( np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej jeśli jest niezbędna ).